Straffeloven § 235 – Børneporno

§235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Hvad er børneporno efter straffelovens § 235?

Straffelovens § 235 kriminaliserer henholdsvis udbredelse og besiddelse af børneporno.

For at der kan være tale om børneporno, så skal personen på billedet være under 18 år. Derudover skal billederne være pornografiske fx billeder, hvor barnet har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med andre. Billeder af barnets kønsdele kan også være børneporno.

I forbindelse med udbredelsen er det uden betydning for overtrædelsen, om der sker betaling for billederne. Udbredelse straffes sjældent alene, idet der oftest tillige rejses tiltale for besiddelse.

Hvis barnets liv har været udsat for fare, der er anvendt grov vold, eller udbredelsen er sket systematisk eller organiseret, så udgør dette særligt skærpende omstændigheder. Sådanne omstændigheder vil have betydning for strafudmålingen.

Både stykke 1 og 2 kræver forsæt til at begå overtrædelsen. Din forsvarsadvokat vil kunne hjælpe dig med at fremhæve omstændigheder, der taler for den mindst mulige straf eller frifindelse fx manglende forsæt til at begå overtrædelsen.

Strafferammen:

Bestemmelsen kriminaliserer som nævnt to forskellige situationer i henholdsvis stykke 1 og stykke 2.

I stykke 1 er strafferammen som udgangspunkt fængsel i op til 2 år, men i særligt grove tilfælde kan straffen stige til op til 6 års fængsel. I bestemmelsen og i ovenstående afsnit angives en række momenter for, hvornår der kan være tale om særligt grove tilfælde som kan medføre en skærpelse af straffen.

I stykke 2 er strafferammen bøde eller op til 1 års fængsel.

Der er forskel på strafferammen, fordi det er to forskellige kriminelle handlinger – hhv. udbredelse og besiddelse. Her er strafferammen for besiddelse lavere, fordi dette ikke er ligeså samfundsskadeligt som udbredelse til andre. Hvis vedkommende er over 15 år og har samtykket til besiddelsen, så straffes der ikke efter stk. 2.

Retspraksis:

Straffen for udbredelse af børneporno medfører som udgangspunkt altid en ubetinget fængselsstraf. Der er imidlertid eksempler i praksis på afgørelser, hvor der er blevet idømt betingede straffe. I de fleste sager i praksis om udbredelses af børneporno rejses der tillige tiltale om besiddelse. Sagernes varierende karakter gør, at strafudmålingen er meget forskellig. Der er idømt alt fra få dages fængsel til 1 år for hhv. udbredelse og besiddelse. I enkelte meget grove tilfælde er straffen blevet en længere ubetinget fængselsstraf.

I sager der kun omhandler besiddelse har man i tidligere retspraksis straffet med fængsel i op til omkring 6 måneder. I enkelte tilfælde har besiddelsen alene medført bødestraf. Strafudmålingen beror på sagens konkrete omstændigheder. Din forsvarsadvokat vil kunne fremdrage de omstændigheder i sagen, der taler for den mindst mulige straf.