Straffelovens §266 – Trusler

§266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Hvad er trusler efter straffelovens § 266?

Der gælder flere betingelser for, at gerningsindholdet i straffelovens § 266 er opfyldt.

Efter bestemmelsens ordlyd skal truslen være egnet til at fremkalde alvorlig frygt for enten den truede eller andres liv, helbred eller velfærd. Hvorvidt en trussel er egnet til at fremkalde frygt beror på en konkret vurdering i den givne sag. Her kan flere momenter være relevante fx parternes tone mellem sig i øvrigt osv.

Den tiltalte skal ligesom ved de fleste straffelovsbestemmelser have haft det fornødne forsæt til at fremsætte truslen.

Det er imidlertid ikke en betingelse, at truslen rent faktisk fremkalder frygt, fordi den alene skal være egnet til at kunne fremkalde frygt.

I nogle tilfælde rejses der tiltale efter både straffelovens §§ 260 og 266. Tiltale herefter sker, såfremt det vurderes, at gerningsmanden har haft forsæt til, at den fremsatte trussel skulle virke handlingsbestemmende for den, som truslen er fremsat over for.

I andre tilfælde rejses der i stedet tiltale efter andre bestemmelser, selvom der er fremsat trusler i forbindelse med en overtrædelse. Dette kan ske fx i sager efter straffelovens §§ 288 (røveri), § 216 (voldtægt) m.v.

Strafferammen:

Strafferammen for at fremsætte trusler mod andre er alt fra bøde og op til 2 års fængsel.

Retspraksis:

I retspraksis ender omkring en tredjedel af sagerne med bødestraf. Bødens størrelse afhænger af antallet af overtrædelser.

Derudover er ca. en tredjedel tillige endt med ubetingede domme, hvor der i langt de fleste sager er idømt mindre end 4 måneders fængsel.