§232 – Blufærdighedskrænkelse

§232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Hvad er blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232?

Den grundlæggende betingelse for overtrædelse af straffelovens § 232 er, at handlingen efter sin art er egnet til at krænke blufærdigheden. Bestemmelsen anvendes i forbindelse med seksuelle handlinger af en vis grovhed, som ikke er omfattet af en af de andre bestemmelser i straffeloven om seksualforbrydelser.

Der straffes for blufærdighedskrænkelse for at beskytte andre. Derfor vil man ikke kunne straffe for blufærdighedskrænkelse, hvis nogen har givet samtykke til handlingen.

Derudover skal handlingen være af en vis grovere seksuel karakter for at kunne medføre straf for blufærdighedskrænkelse fx er der tidligere sket frifindelse for berøring af lår uden på tøjet.

Det beror på de konkrete omstændigheder i den givne sag, om der er tale om overtrædelse af gerningsindholdet i bestemmelsen. Din forsvarsadvokat vil kunne hjælpe dig med at fremhæve de omstændigheder i sagen, der taler for den mindste straf som overhovedet muligt eller sågar frifindelse.

Strafferammen:

Blufærdighedskrænkelse straffes som udgangspunkt med bøde eller fængsel i op til 2 år. Det er imidlertid en skærpende omstændighed, hvis krænkelsen har været af et barn under 15 år, hvortil straffes kan stige til 4 års fængsel.

Retspraksis:

Der straffes oftest efter straffelovens § 232 i sager om blotteri eller beføling. Disse sager kan give ubetingede frihedsstraffe på op imod ca. 200 dages fængsel. De fleste sager medfører dog en forholdsvis kort ubetinget fængselsstraf eller en betinget dom.

I praksis beror strafudmålingen i høj grad af sagen faktiske omstændigheder. Din forsvarsadvokat vil kunne rådgive dig om retspraksis relevant for netop din sag.