Bodelingsoverenskomst

Hvis I skal separeres eller skilles skal alle jeres aktiver gøres op og fordeles. Med mindre I fik oprettet en ægtepagt om særeje, da i indgik ægteskab, er alt hvad I ejer fælles og skal derfor deles lige mellem jer. For at kunne dele jeres fælles formue ligeligt, skal der laves en opgørelse, der viser hvad den enkelte ægtefælle har af aktiver og passiver. Det er en god ide at få lavet en skriftlig bodelingsoverenskomst i samarbejde med en advokat, så fremtidige uenigheder undgås.

Få hjælp af en advokat

Det er naturligvis en mulighed, at I selv står for udarbejdelsen af en bodelingsoverenskomst, men der er meget, der taler for at få en advokat med på råd, som tillige kan udfærdige en holdbar aftale for jer. Advokaten vil først og fremmest sikre, at der bliver taget stilling til alle jeres aktiver og passiver og, at de bliver medregnet korrekt. Det mindsker risikoen for at formuedelingen senere bliver begæret genoptaget af en af parterne, hvis noget skulle vise sig at være uafklaret, fejlagtigt bedømt eller skævdelt. Advokaten sørger ganske enkelt for, at den aftale i kommer frem til kan gennemføres uanset, om I senere skulle blive uenige om formuedelingen.

Få en skævdeling dokumenteret på skrift

I nogle tilfælde kan en aftale om en eventuel skævdeling af formuen give mening og er ikke noget problem i sig selv. Problemet er, at den kan forårsage problemer senere hen, hvis ikke aftalen er udfærdiget af en advokat, som har taget højde for alle forhold. Et eksempel på en skævdeling kan være, hvis den ene part får en større del af boet for at kunne overtage huset. Den anden part kan synes det er i orden, fordi børnene så ikke skal flytte eller lignende. Stiger huspriserne så drastisk, eller får den part, der overtog huset en ny partner, synes den part, som skævdelingen gik ud over, måske pludselig ikke, at det er i orden mere. Hvis ikke aftalen er skrevet ned i en bodelingsoverenskomst udfærdiget af en advokat, kan det blive til et stort problem, der kan føre til at den ene part kræver en ny formuedeling.

Få en fair aftale

Da reglerne indenfor formuedeling er ret indviklede er det advokatens opgave at sørge for at alt sker efter de gældende regler. Advokaten sikrer, at du får en fair aftale og på ingen måder bliver snydt. Skulle der i delingen af formuen opstå en skævdeling, som ikke er til din fordel, men som du alligevel er indforstået med, vil advokaten sørge for, at du fuldt ud forstår i hvilket omfang skævdelingen består og, hvad den har af konsekvenser for dig. Når du skal have udfærdiget en bodelingsoverenskomst skal du huske at en advokat ikke kan repræsentere begge parter i en sag om formuedeling – I skal derfor have hver jeres advokat.
Når bodelingsoverenskomsten skal udarbejdes
Herunder kommer vi ind på nogle af de aspekter, som har betydning, når jeres formue skal deles og, som en advokat kan garantere bliver håndteret på rigtig vis.

Opgørelse af formue

Værdien af de aktiver, I ejer sammen, for eksempel jeres hus bliver delt med halvdelen til hver. Passiver såsom gældsposter regnes også med. Når man har opgjort den enkelte ægtefælles bodel – også kaldet nettobodel – og hvis den er positiv, det vil sige, der er en større formue end gæld, skal den anden ægtefælle have det halve af nettooverskuddet. Hvis den ene ægtefælle eller begge ægtefællers bodel er negative – altså gælden er større end formuen – skal nettogælden ikke deles ligeligt.

  • Pensionsordninger
    I udgangspunktet holdes pensionsordninger udenfor bodelingen. Der er dog undtagelser fra dette. For eksempel hvis den ene ægtefælle ikke har haft samme vilkår som den anden for at opspare en rimelig pension.
  • Ægtepagt om særeje
    Hvis i har oprettet en ægtepagt, hvor alle eller nogle aktiver er enten skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, holdes disse aktiver udenfor bodelingen, da de jo ikke skal deles, men alene tilhører den ene part.
  • Kvantitativ og kvalitative fordeling
    Når alle aktiver og passiver er gjort op kvantitativt, det vil sige, når det er opgjort, hvor stor værdi den enkelte ægtefælle har krav på, skal aktiverne kvalitativt fordeles. Med kvalitativt fordeles menes, at ægtefællerne skal blive enige om den praktiske fordeling af hus, bil osv. Hvis den ene ægtefælle skal have et aktiv, der har en højere værdi end den værdi vedkommende kvantitativt kan gøre krav på – for eksempel huset – skal den anden part have det overskydende beløb i kontanter med mindre man enes om en skævdeling.