Hviid advokater

Ring 76 30 89 99  –  eller udfyld formularen herunder og vi kontakter dig for en uforpligtende samtale

Landsdækkende
Specialiserede

Avokater

Entreprisekontrakt

Kontrakten mellem bygherren og entreprenøren er afgørende for arbejdet udførelse, og derfor er det vigtigt, at der foreligger en udførlig kontrakt. Der findes ikke kun en type entreprisekontrakt. De varierer alt efter det ønskede arbejde. Derfor bør du søge advokatrådgivning, såfremt du ønsker at sikre dig selv bedst muligt.

Mange går desværre ikke nok op i aftalens papirarbejde, hvilket senere hen kan resultere i større problemer, som der kunne være undgået. Selvom man ikke tror, at der vil opstå uenighed, så kan det desværre ske, og derfor bør man have taget stilling til, hvordan uenighederne så skal løses. En entreprisekontrakt er ikke nødvendigvis specielt lang, idet der også sker henvisning til relevante dokumenter såsom arkitekttegninger, forsikringsaftaler og materialebeskrivelser. Derudover henvises oftest til et standardregelsæt, som der skal danne grundlag for aftalen, jf. nedenfor.

Standarddokumenter

Der findes en lang række standarddokumenter og regelsæt, som man kan vælge at benytte i forbindelse med sin entreprisekontrakt. Standarddokumenterne inden for entreprisekontrakter er blandt andet AB 92, AB Forbruger, ABT 93 og ABR 89. De forskellige regelsæt er gode til forskellige entrepriseaftaler.
Vi vil i øvrigt gerne advare mod at benytte de gratis skabeloner til entreprisekontrakter der findes på nettet. Det er meget vigtigt, at den enkelte kontrakt er tilpasset den konkrete situation.

Fordele hos Hviid Advokater A/S

  • Fast lav pris, kr.6.000,-
  • Prisen inkluderer komplet rådgivning fra A- Z
  • Vi kan effektivt håndtere hastesager
  • Vi har stor erfaring fra flere tusinde entreprisekontrakter
advokathjælp
facebok anbefalinger

Specialiserede advokater

Såfremt der ikke tidligere har foreligget et samarbejde, så er kontraktforhandlingerne i særdeleshed vigtig. Her skal begge parter sørge for at få fremhævet, hvad der er særligt vigtigt for netop ham. Det er altid en bevismæssig fordel at få skrevet alting ned og underskrevet, således der ikke er tvivl om aftalegrundlaget, hvis der skulle opstå uenighed.

Kontraktindgåelse

I entreprisekontrakten er der nogle ting, som der bør være taget stilling til, således der ikke opstår unødige konflikter på grund af manglende aftale. Jo mere præcis kontrakten mellem bygherren og entreprenøren er, jo mindre risiko er der for senere konflikter. Dermed vil en præcis opremsning af entreprisens omfang som helhed med fordel kunne udarbejdes.

Gælder AB 92

Det bør som udgangspunkt aftales, hvilken rækkefølge de forskellige dokumenter skal tillægges betydning ved tvivl. Her kan blandt andet selve kontraktbestemmelserne aftales at skulle gå forud for fx AB 92 eller omvendt. Der er som udgangspunkt ikke nogen dokumenter, som har forrang forud for andre, og det er dermed vigtigt, at I tager stilling hertil i jeres kontrakt.

Bedste boligadvokat sjælland
Boligadvokat – Thorsten Lauridsen

Specialer:

  • Byggegrunde
  • Entrepriser
  • Projektkøb

Færdiggørelse af byggeri – tidsplan

Der bør tages stilling til, hvornår byggeriet skal stå færdigt – en eventuel tidsplan kan med fordel udfærdiges. Derudover bør størrelsen på dagbøder også fremgå af entreprisekontrakten. Standardmæssigt siger man, at dagsbøder udgør 1-1,5 promille af entreprisesummen pr. dag. En bygherre vil altid drage fordel af, at dette er aftalt på forhånd, idet et tab på grund af forsinkelse kan være svært at bevise. Såfremt bygherren ikke kan godtgøre et tab på grund af forsinkelsen, så vil han ikke have ret til erstatning ud fra de almindelige erstatningsretlige regler. Entreprenøren kan derimod drage fordel af, at der ikke er aftalt noget specifikt omkring dagsbøder, fordi det så er op til bygherren at bevise sit tab.
Det kan i kontrakten aftales mellem parterne, hvordan og hvornår en mangelgennemgang af entreprisen skal finde sted.

Garantistillelse og betalinger

Det kan være en god ide at få nedskrevet en aftale om en garantistillelse og størrelsen heraf i kontrakten. Der bør som minimum være tale om en garanti på minimum 10 % af hele entreprisen. En garantistillelse kan med stor fordel suppleres op med en aftale om acontobetaling. Hertil kan der fx laves en betalingsplan for entreprisen. Sådan betalingsplan/acontobetalinger skal særskilt aftales for at være gældende. Derfor skal dette altid fremgå af entreprisekontrakten, hvis du skal kunne gøre krav på acontobetalinger.

Entreprisesummens størrelse

Der bør være taget stilling til entreprisesummens samlede størrelse i en entreprisekontrakt. Hertil kan det også være en god ide at have taget stilling til, hvorvidt der er tale om regnings- eller tilbudsarbejde.

Ekstraarbejder

Aftaler om ekstraarbejder bør altid skrives ned og underskrives af alle parter. Professionelle entreprenører har som udgangspunkt en standardaftale, som parterne kan underskrive. Hvis ikke en sådan foreligger, så kan man i stedet lave aftalen via e-mail eller lignende. Aftalen skal være skriftlig, hvorfor man med fordel kan sende en mail efter en mundtligt aftaleindgåelse, således der er dokumentation for aftalen mellem jer.

Samme regelsæt for alle aktører

I kan med fordel sørge for, at der foreligger samme aftaler mellem alle involveret i entreprisen – dermed også sørge for, at det er det samme regelsæt, som er gældende i alle led. Det gør det lettere at afgøre eventuelle tvister, når de opstår. Man kan fx aftale, at AB 92 skal finde anvendelse i alle kontraktforhold (bygherre og entreprenør, entreprenør og underentreprenører). Det er en forudsætning, at det valgte regelsæt er gældende i kontraktforholdet mellem bygherre og entreprenør.

Løsning af konflikter

I entreprisekontrakten kan man også med fordel have aftalt, hvor eventuelle tvister skal afgøres. Her tænkes primært på voldgift frem for almindelig domstolsbehandling. Hvis I har aftalt AB 92 som regelgrundlag for jeres aftale, så foreligger der automatisk en voldgiftsaftale mellem jer. Ved manglende aftale om voldgift skal i som hovedregel benytte jer af de almindelige domstole, men der er dog mulighed for – såfremt I begge er enige – at vælge voldgift efter tvistens opståen som afgørende myndighed. De klart største fordele ved voldgift er, at det som regel går hurtigere end en sag ved de almindelige domstole. Derudover er voldgiftssager ikke offentlige. Til gengæld kan man ikke anke en voldgiftsafgørelse.

Få en helt gratis indledende samtale

Byg trygt med Hviid Advokater A/S

Bygning af nyt hus og totalrenovering er for langt de fleste den største investering, de kommer til at foretage, og det er derfor vigtigt, at der ikke opstår uforudsete ting, der kan stille dig som køber dårligt og koste dig dyrt på sigt.

Entreprisekontrakten er et vigtigt redskab under hele byggeriet og i særdeleshed omkring af slutningen og udbedring af fejl samt mangler.

Få en uforpligtende samtale med en af vores erfarne advokater og hør hvordan vi kan sikre dig bedst muligt.

medlem advokatsamfundet