Forældremyndighed

Alle forældre i Danmark har i udgangspunktet fælles forældremyndighed. Det er uafhængigt af, om I er gift eller ej. Bliver I som forældre skilt, vil alle offentlige og statslige instanser, der har med jeres skilsmisse at gøre, arbejde for, at I bevarer den fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed kræver dog, at I kan blive enige om vigtige beslutninger angående jeres børn. Er det ikke muligt at opnå enighed, eller mener en af jer, at det vil være bedst at have forældremyndigheden selv, må I aftale et møde i statsforvaltningen. Før mødet vil det være en god ide at kontakte en advokat, som er kyndig på forældremyndighedsområdet og få rådgivning om jeres rettigheder mm.

Forældremyndighed – gifte forældre

Er I gift med hinanden, når barnet fødes, har I fælles forældremyndighed. Det samme gælder, hvis I gifter jer senere eller har været gift med hinanden inden for de seneste 10 måneder forud for barnets fødsel. Er I derimod separeret, når barnet fødes, skal faderen anerkende sit faderskab eller dømmes til at være far til barnet for at få forældremyndighed. Alternativt skal begge forældre underskrive en erklæring, der tilkendegiver, at de sammen vil drage omsorg og tage ansvar for barnet. Hvis ikke faderen aktivt erkender sit faderskab eller dømmes til det, får moderen forældremyndigheden alene.

Forældremyndighed – ugifte forældre

Er I ikke gift med hinanden, når barnet fødes, har I alligevel fælles forældremyndighed, hvis I aftaler det eller begge underskriver en erklæring, der tilkendegiver, at I sammen vil drage omsorg og tage ansvar for barnet. Der er ligeledes fælles forældremyndighed, hvis I som par har boet på den samme folkeregisteradresse inden for en periode på 10 måneder forud for barnets fødsel og faderen erkender sit faderskab eller dømmes til det. Er situationen anderledes får moderen alene forældremyndigheden.

Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves

Har I som forældre rigtig svært ved at samarbejde om det væsentlige omkring jeres barn eller børns opvækst, kan den fælles forældremyndighed ophæves i retten. Det gør retten, hvis den vurderer, at jeres samarbejde er så mangelfuldt, at det er til børnenes bedste, at det ophører. Der er altid tale om en vurdering i forhold til, hvor store konsekvenser det har for jeres børns trivsel, at I ikke kan kommunikere og samarbejde. Ud over manglende samarbejde forældrene imellem kan der være andre årsager til, at den fælles forældremyndighed ophæves. Det kan være vold mod barnet, vold forældrene imellem, eller hvis den ene forælder viser sig uegnet til at tage vare på barnet – for eksempel ved vanskeligheder af psykisk karakter. Læs om eventuelt om tvangsfjernelse her

Vigtigt af barnet inddrages

Kan I som skilte forældre ikke blive enige om samvær og bopæl og i det hele taget at varetage forældremyndigheden, er det vigtigt, at barnet bliver hørt og inddraget i processen. Det er retten eller statsforvaltningen, der vurderer på hvilken måde barnets perspektiv belyses bedst. Der er ikke som sådan en aldersgrænse for, hvornår børn skal høres, men typisk vil børn på 7 år og opefter blive hørt. Når et barn bliver inddraget, er det altid psykologer eller andre børnesagkyndige, der står for samtaler og andre eventuelle undersøgelser. Barnet kan altid vælge, at det ikke vil udtale sig eller, at det ikke ønsker at forældrene skal vide, hvad det har fortalt.

En belastning for barnet

De fleste børn er utrolig loyale og har svært ved at udtale sig negativt om deres forældre. Derfor kan det være en belastende proces for barnet. Det er derfor centralt for sådanne samtaler, at barnets tarv altid har første prioritet. Samtaler af denne art foregår således ikke i retssalen, men i et andet mere imødekommende lokale. De fleste børn er naturligvis nervøse før samtalen, men er efter samtalen oftest glade for, at de er blevet taget alvorligt og blevet hørt. Hvis et barn er 10 år eller derover, har det mulighed for selv at indkalde sine forældre til et møde i statsforvaltningen angående bopæl, samvær og forældremyndighed.