Fri proces og retshjælpsforsikring

Når du ønsker at anlægge en sag i retten, eller andre anlægger sag mod dig, så bør du undersøge, om du kan få fri proces.

Hvad er fri proces?

Fri proces er en mulighed for personer med begrænset økonomisk formåen, således de kan føre retssager hos domstolene.

Når du får bevilliget fri proces, får du beskikket en advokat. Derudover betaler det offentlige mange af omkostningerne forbundet med retssagen.

Udgifterne, der blandt andet er omfattet af fri proces:

 • Retsafgift (dog ikke skifteafgift i forbindelse med skifte af fællesbo ved skilsmisse/separation).
 • Dine advokatomkostninger.
 • Udgifter til syn og skøn.
 • Udgifter til vidnegodtgørelse.
 • Eventuelle idømte sagsomkostninger.

Hvis modparten anker en afgørelse, hvor du med fri proces har fået helt eller delvist medhold, så omfatter den fri proces også ankesagsbehandlingen.

Din eventuelle retshjælpsforsikring er primær, og derfor skal du ved tvister give meddelelse til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsselskab skal som udgangspunkt afholde sagsomkostningerne, mens fri proces dækker selvrisikoen på retshjælpsforsikringen. Derudover kan du søge om fri proces, hvis din sag forventes eller allerede overstiger din retshjælpsforsikrings maksimumdækning.

Tvister, hvor der kan opnås fri proces:

Der er som udgangspunkt mulighed for at opnå fri proces i følgende sagstyper:

 • Forældremyndighedssager.
 • Ægteskabssager.
 • Mangler ved fast ejendom.
 • Funktionærsager.

Tvister, hvor der ikke kan opnås fri proces:

Du kan derimod som udgangspunkt ikke opnå fri proces i følgende sagstyper:

 • Rådgivning og advokatbistand fx i forbindelse med testamenter, ægtepagter, bolighandler m.fl.
 • Straffesager mod dig.
 • Injuriesager mod dig (privat).
 • Sager, der behandles i det administrative system fx statsforvaltningen.
 • Sager, der kan behandles af et klage- eller ankenævn.

Hvem kan få fri proces?

Der kan gives fri proces til privatpersoner. Det er uden betydning, om det er dig, der er sagsøger eller sagsøgte.

Ved selskaber og lignende kan kun ydes fri proces, hvis sagen forventes at indebære væsentlige tab for enkeltpersoner med interesse i selskabet eller enheden i sin helhed.

Særligt om de økonomiske betingelser:  

Du skal desuden opfylde de økonomiske betingelser for at få fri proces.

Det er oplysningerne fra din årsopgørelse fra SKAT, der er med til at afgøre, hvorvidt du er berettiget til fri proces.

Det er som udgangspunkt summen af din personlige indkomst og kapitalindkomst, der afgør, om du er berettiget. I tilfælde af en negativ kapitalindkomst ses der bort fra den.

Det er sidste års årsopgørelse, der er afgørende. Derfor skal en person, der ønsker at søge fri proces i 2016 anvende årsopgørelsen fra 2014. Ved ansøgninger i december måned skal både opgørelsen for 2014 og 2015 sendes med.

 1. 1. januar 2016 gælder følgende beløbsgrænser:
 • Enlige ansøgere: 308.000 kr.
 • Ansøgere i samlivsforhold: 391.000 kr.

For hvert hjemmeboende barn skal beløbsgrænsen hæves med 53.000 kr.

Hvis ansøgeren til fri proces lever i et samlivsforhold, så skal begge parters indtægtsforhold regnes med. Dette gælder imidlertid ikke, såfremt parterne har modstående interesser i tvisten. Her vil begge parter blive betragtet som værende enlige.

Du kan undtagelsesvist selv skulle afholde omkostningerne til retssagen, selvom du opfylder de økonomiske betingelser. Dette kan ske, hvis de forventede sagsomkostninger vurderes at være uvæsentlige i forhold til din indtægt.

Hvis du ønsker fri proces i forbindelse med børnesager eller ægtefælleskifte, så gælder andre regler.

Andre betingelser:

Det er ikke kun økonomiske betingelser, der skal være opfyldt for at få fri proces. Der skal også være en rimelig grund til at føre proces. I denne afvejning indgår følgende momenter:

 • Sagens væsentlighed for dig.
 • Chancen for at få medhold.
 • Størrelsen af sagsgenstanden.
 • Sagens forventede omkostninger sammenholdt med sagsgenstanden.
 • Eventuel mulighed for at få sagen afgjort andet sted fx klage- eller ankenævn eller lignende.

Civilstyrelsen eller domstolene behandler din ansøgning om fri proces.

Hvordan søger du om fri proces?

Hvis du har en retshjælpsforsikring, så skal du ansøge om fri proces hos dit forsikringsselskab.

Det er forsikringsselskabet, der primært skal dække udgifterne i forbindelse med din sag. Hvis du er berettiget til fri proces, så kan du imidlertid få din selvrisiko på retshjælpsforsikringen betalt.

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker den givne tvist, så er det Civilstyrelsen, der tager stilling til, om du er berettiget til fri proces. Civilstyrelsen henser til de ovennævnte betingelser – både de økonomiske og om du har rimelig grund til at anlægge sag.

Hvad er en retshjælpsforsikring?

De fleste personer har en retshjælpsforsikring, fordi mange forsikringer indeholder en. Din retshjælpsforsikring kan være knyttet til din familieforsikring, husforsikring, kaskoforsikringen på en bil eller lignende.

Der gælder de samme forsikringsbetingelser i forskellige forsikringsselskaber, men der kan imidlertid være forskel på maksimumdækningen.

Hvordan søger du om retshjælp?

Du søger om retshjælp via din retshjælpsforsikring. Her skal du beskrive tvisten, ved at angive eventuelle krav i sagen, og argumenter for din sag.

Dit forsikringsselskab tager herefter stilling til, hvorvidt de mener, at der er mulighed for at vinde sagen. Forsikringsselskabet kan i stedet bede dig om at indbringe sagen for et klagenævn – alt efter, hvilken tvist der er tale om.

Du kan søge retshjælp inden såvel som efter, at du udtager stævning mod modparten.

Hvis du først ansøger efter, at du har indledt sagen, så kan forsikringsselskabet måske ikke anse sagen som værende omfattet af retshjælpsforsikringens dækningsomfang.

Hvilke tvister er omfattet af retshjælpsforsikringen?

Din retshjælpsforsikring dækker som udgangspunkt de udgifter, der er i forbindelse med et civilretlig søgsmål.

Hvilke tvister er ikke omfattet af retshjælpsforsikringen?

Din retshjælpsforsikring dækker imidlertid som udgangspunkt ikke:

 • Tvister som har forbindelse til din erhvervsudøvelse – det er uden betydning om du er lønmodtager eller selvstændig.
 • Ægteskabssager.
 • Tvister om bodeling ved separation eller skilsmisse.
 • Tvister ved dødsbobehandling og arv.
 • Tvister med myndigheder i forbindelse med skater eller afgifter.
 • Private injuriesager.

Din forsikringspolice angiver desuden hvilke sager, der er omfattet af dækningen.

Du kan altid kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om, hvilke tvister der er omfattet af forsikringen.

Hvilke udgifter er omfattet af en retshjælpsforsikring?

Retshjælpsforsikringen dækker en række udgifter i forbindelse med retssagen. Den dækker blandt andet:

 • Syn og skøn.
 • Salær til egen advokat.
 • Vidnegodtgørelse.
 • Eventuelle idømte sagsomkostninger.

Retshjælpsforsikringen har en maksimal dækning på omkring mellem 125.000-200.000 kr.

Omkostninger, der overstiger den maksimale dækning, betales af dig. Selvom beløbet virker højt, så kan udgifterne i forbindelse med retssagen hurtigt løbe op. Sager med syn og skøn kan eksempelvis hurtigt blive omkostningstunge. Derfor kan det blive relevant at søge fri proces, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for det.

Du kan altid kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om den konkrete dækning.

Hvilke udgifter er ikke omfattet retshjælpsforsikringen?

Du kan ikke få dækket alle dine udgifter i forbindelse med en retssag. Retshjælpsforsikringen dækker fx ikke:

 • Tabt arbejdsfortjeneste under sagens behandling.
 • Omkostninger til tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud.
 • Udgifter til tvister behandlet i et klagenævn.

Der er som regel en selvrisiko på en retshjælpsforsikring. Hvis du har mulighed for at få fri proces, så dækker det selvrisikoen. Selvrisikoen er 10 % af de samlede omkostninger eller minimum 2.500 kr. pr. sag.

Retshjælpsforsikring og fri proces:

Hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker den givne tvist, så kan du som udgangspunkt ikke få fri proces.

Din retshjælpsforsikring skal dække, hvis du opfylder betingelserne for forsikringsdækningen. Du kan imidlertid ofte få dækket din selvrisiko på din retshjælpsforsikring.

Derudover kan du ansøge om fri proces, hvis omkostningerne i forbindelse med din retssag forventes at overstige eller overstiger dækningsmaksimummet på din retshjælpsforsikring.