Straffelovens §276 – Tyveri

§276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

Hvad er tyveri efter straffelovens § 276?

Tyveri er en formueforbrydelse, der kendetegnes ved, at en person uretmæssigt tilegner sig noget, som reelt tilhører en anden. Hvis personen i forbindelse med tilegnelsen anvender vold eller truer om øjeblikkelig anvendelse af vold, er der i stedet tale om røveri (straffelovens § 288).

Tyveri har mange lighedspunkter med flere andre straffelovsovertrædelser. I det følgende gennemgås de typer overtrædelser, som tyveri typisk bliver forvekslet med:

Underslæb (straffelovens § 278):

Forskellen på underslæb og tyveri er besiddelse af genstanden. Ved et tyveri tilegner personen sig noget som ikke har været i den pågældendes besiddelse før tyveriet. Ved underslæb er det en forudsætning, at den tiltalte havde genstanden i lovlig besiddelse på tilegnelsestidspunktet.

Brugstyveri (straffelovens §§ 293 og 293a):

Tyveri kan også let blive forvekslet med brugstyveri. Betingelserne for de to typer overtrædelser er ikke helt ens, ligesom strafferammen i de fleste tilfælde også er forskellig. Ved brugstyveri tilegnes genstanden som udgangspunkt med henblik på at anvende genstanden, men ikke beholde den fx brugstyveri af et motorkøretøj.

Ved tyveri er der en betingelse om berigelsesforsæt, hvilket der som udgangspunkt ikke er for brugstyveri.

Ulovlig omgang med hittegods (straffelovens § 277):

Når man tilegner sig genstande, som man ikke ved, hvem tilhører fx glemte sager, så er der tale om ulovlig omgang med hittegods.

Krænkelse af immaterielrettigheder (straffelovens § 299b og særlovgivning):

Når man kopierer ophavsretligt beskyttede værker, så tilegner man sig på sin vis noget, som man ikke har ret til at tilegne sig.

Dette straffes imidlertid ikke efter straffelovens tyveribestemmelse, men er derimod selvstændigt kriminaliseret i ophavsretsloven og i grovere tilfælde i straffeloven.

Hærværk (straffelovens § 291):

Hvis en person stjæler genstande, hvor eneste formål er at ødelægge dem, så er der tale om hærværk og ikke tyveri. Dette skyldes, at personen ikke har haft det fornødne berigelsesforsæt til at gøre sig skyldig i tyveri, når det eneste formål har været at ødelægge genstanden.

En god forsvarsadvokat kan skelne mellem disse typer overtrædelser og hjælpe dig med at bevise over for retten, hvis du er bliver uretmæssigt tiltalt. Domstolene må ikke dømme efter straffelovsbestemmelser, som der ikke er rejst tiltale for.

Strafferammen:

Tyveri har ifølge straffelovens § 285 en strafferamme på op imod 1 år og 6 måneders fængsel. I grovere tilfælde af tyveri stiger strafferammen ifølge straffelovens § 286 til 6 års fængsel.

I straffelovens § 286 angives en række momenter for, hvornår der kan blive tale om skærpet straf. Det særligt grove kan blandt andet for tyveri bestå i:

  • Udførelsesmåden.
  • Forbrydelsen er udført af flere i forening.
  • Den stjålne genstands værdi.
  • Tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet.

Modsat angiver straffelovens § 287 momenter der taler for en mildere straf fx hvis det stjålne har en ringe værdi eller lignende. Din forsvarsadvokat har som opgave at fremdrage alle momenter i din sag, som taler for den mindst mulige straf som muligt.

Retspraksis:

Tyveri er den berigelsesforbrydelse, som der i praksis oftest straffes for. Heraf angår en stor del af sagerne om tyveri butikstyveri og indbrudstyveri.

Sanktionen for tyveri er forskellig i retspraksis, da sagernes faktum aldrig er ens.

Der afsiges både betingede og ubetingede domme for tyveri. De betingede domme afsiges i nogle tilfælde med vilkår om samfundstjeneste.

Når der idømmes frihedsstraf, så er denne i de fleste tilfælde ikke længere end 3 måneder. Der idømmes i langt de fleste sager ikke mere end 1 års fængsel for tyveri.