Straffelovens §241 – Uagtsomt manddrab

§241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

Hvad er uagtsomt manddrab efter straffelovens § 241?

Bestemmelsen er oftest anvendt i praksis i forbindelse med trafikdrab. Altså hvis man uagtsomt slår et andet menneske ihjel i trafikken.

Der er i denne bestemmelse ikke noget krav om forsæt til at begå overtrædelsen. På denne måde adskiller den sig fra mange andre straffelovsovertrædelser, fordi der som udgangspunkt kræves forsæt til at begå overtrædelser i straffeloven.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med straffelovens § 249 om uagtsom legemsbeskadigelse.

Strafferammen:

Straffen for uagtsomt manddrab er som udgangspunkt bøde eller op til 4 måneders fængsel. Der kan, hvis særligt skærpende omstændigheder gør sig gældende straffes med fængsel i op til 8 år.

I bestemmelsen er det angivet, hvilke momenter der kan henføre forholdet til den skærpede strafferamme fx spirituskørsel, kørsel under påvirkning af narkotika eller særligt hensynsløs kørsel i øvrigt.

Din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at fremhæve alle de formildende omstændigheder, som gør sig gældende i netop din sag.

Retspraksis:

Strafudmålingen for uagtsomt manddrab er forskellig. Dette skyldes navnlig sagernes forskelligartethed i praksis.

Der idømmes i langt de fleste sager bødestraf, mens der navnlig i sager om spirituskørsel idømmes ubetingede fængselsstraffe.

Uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel udløser ud fra retspraksis som udgangspunkt en straf mellem 6-8 måneders fængsel, men det kan variere i både op- og nedadgående retning alt efter omstændighederne i den konkrete sag. Uagtsomt manddrab i trafikken i øvrigt medfører i de fleste tilfælde bødestraf.

Din forsvarsadvokat vil kunne rådgive dig behørigt om retspraksis på området, hvor der tages udgangspunkt i netop din sag.