Straffelovens § 264 – Ulovlig indtrængen

§264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.

Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Hvad er ulovlig indtrængen efter straffelovens § 264?

Når en person uberettiget skaffer sig adgang til ikke-offentlige steder eller undlader at forlade fremmed grund, selvom denne er blevet opfordret dertil. Bestemmelsen hører til under straffelovens kapitel om freds- og ærekrænkelser.

Det er en betingelse for bestemmelsen, at den indtrængende skal have haft forsæt til at skaffe sig uberettiget adgang til stedet.

Strafferammen:

Der er som udgangspunkt en strafferamme på bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Hvis der gør sig særligt skærpende omstændigheder gældende, så kan straffen imidlertid stige til 6 års fængsel. Det er anført i bestemmelsen, hvilke særligt skærpende omstændigheder, der fx kan give anledning skærpelse af straffen. Det er fx hvis den ulovlige indtrængen har påført betydelig skade eller særlig risiko for betydelig skade.

Retspraksis:

Retspraksis indeholder forskellige straffe for overtrædelser af straffelovens § 264.

Der idømmes oftest en bødestraf eller en ubetinget straf for ulovlig indtrængen.