Straffelovens § 119 om vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv

§119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Hvad er vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv efter straffelovens § 119?

Bestemmelsen straffer personer, der har udøvet vold mod personer, der er i offentlig tjeneste eller hverv fx politimænd.

Derudover kan der efter bestemmelsen også straffes, hvis der fremsættes trusler om vold, eller hvis nogen forsøger at lægge hindringer i vejen for personernes offentlige tjeneste.

Denne type vold er selvstændigt kriminaliseret i straffeloven, fordi denne voldstype anses for at være særligt samfundshæmmende. Derfor har bestemmelsen også en højere strafferamme end fx simpel vold mod andre end personer i offentlig tjeneste efter straffelovens § 244.

Bestemmelsen er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed.

Strafferammen:

Der er to forskellige strafferammer i straffelovens § 119.

Stk. 1 og 2:

I bestemmelsens første to stykker er strafferammen alt fra bødestraf til fængsel i op til 8 år. Det er en meget bred strafferamme, hvilket også betyder at den konkrete sags faktiske omstændigheder er afgørende for straffastsættelsen.

Sager efter denne bestemmelse kan være forskelligartede, og der kan være en række formildende omstændigheder i hver enkelt sag. Din forsvarsadvokat vil kunne fremhæve netop de forhold i din sag, som taler for den mindst mulige straf.

Stk. 3:

Strafferammen i stk. 3 går fra bødestraf og op til 6 måneders fængsel.

Retspraksis:

I retspraksis er denne bestemmelse ikke anvendt ligeså ofte som den almindelige voldsbestemmelse i straffelovens § 244. Dette skyldes, at ofrene i straffelovens § 119 skal være i deres offentlige tjeneste for, at der kan straffes herefter.

I de fleste afgørelser om vold mod personer i offentlig tjeneste idømmes den tiltalte en ubetinget fængselsstraf. Denne ubetingede fængselsstraf er i langt de fleste tilfælde ikke over 4 måneders fængsel, og i mange tilfælde er der tale om højst 60 dages fængsel. Det vurderes i praksis som værende en skærpende omstændighed, hvis den tiltalte tidligere er dømt for vold.

I forhold til trusler mod personer i offentlig tjeneste har de fleste afgørelser ført til ubetingede fængselsstraffe på mellem 7-60 dages fængsel. Endvidere ender flere sager med bødestraf eller tiltalefrafald.

I sager om at lægge hindringer i vejen for udførelsen af offentlig tjeneste idømmes den tiltalte i de fleste tilfælde en bødestraf.