Straffeloven §216 – Voldtægt

§216. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

Hvad er voldtægt efter straffelovens § 216?

Voldtægt defineres i bestemmelsen som en person, der ved vold eller trusler om vold tiltvinger sig samleje med en anden. Voldtægt kan også være en person, der ved anden ulovlig tvang, jf. § 260 skaffer sig samleje med en person, der ikke formår at modsætte sig handlingen pga. den tilstand/situation, som vedkommende befinder sig i.

Det er ikke en betingelse for bestemmelsen, at ofret har været udsat for vold. Dermed er gerningsindholdet som udgangspunkt tilstrækkeligt opfyldt, hvis en person udnytter sin fysiske overlegenhed til at skaffe sig samleje. Din forsvarsadvokat vil kunne hjælpe dig med at fremhæve de formildende omstændigheder i sagen, som taler for din uskyld eller mindst mulige straf.

Ofret for voldtægt kan både være mænd og kvinder, ligesom gerningsmanden kan være af begge køn.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med straffelovens § 225 – om andet seksuelt forhold end samleje. Med denne bestemmelse omfattes flere overtrædelser end med straffelovens § 216 alene.

Der kan både rejses tiltale for fuldbyrdet voldtægt og forsøg på voldtægt. En voldtægt er fuldbyrdet, når gerningsmanden skaffer sig samleje.

Hvis gerningsmanden er tilbagetrådt behørigt fra overtrædelsen tids nok, så kan der ikke dømmes for forsøg på voldtægt. Din forsvarsadvokat vil kunne hjælpe med at fremhæve de momenter i sagen, som kan have afgørende betydning for sagens gang.

Strafferammen:

Som udgangspunkt er strafferammen for voldtægt op til 8 års fængsel. Der kan imidlertid være særligt skærpende omstændigheder, der gør sig gældende i de konkrete sager. Hvis den forurettede var under 12 år, da voldtægten fandt sted, så stiger strafferammen til op til 12 års fængsel. Strafferammen stiger tilsvarende til 12 års fængsel, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter, eller der foreligger andre skærpende omstændigheder.

Ved strafudmålingen skelnes der i praksis mellem tre typer voldtægter:

  • Overfaldsvoldtægt. Gerningsmanden og ofret kender ikke hinanden.
  • Kontaktvoldtægt. Gerningsmanden og ofret kender hinanden lidt på forhånd fx kollegaer, kammerater eller lignende.
  • Parvoldtægt. Gerningsmanden og ofret er i eller har været i et seksuelt forhold med hinanden.

Voldtægtstypen kan altså have en stor betydning for den straf gerningsmanden får. Din advokat vil kunne fremhæve omstændigheder fx parternes indbyrdes forhold til hinanden, der taler for den mildeste mulige straf eller frifindelse.

Der henses desuden til straffelovens §§ 81 og 82 om hhv. formildende og skærpende omstændigheder i den konkrete sag fx om voldtægten er sket af flere i forening, der er udvist særlig hensynsløshed m.v.

Retspraksis:

Voldtægt kan være svært at bevise i praksis, og derfor sker der heller ikke sjældent frifindelse af den tiltalte.

En voldtægtssag beror som hovedregel af parternes vidneudsagn. Din forsvarsadvokat vil kunne hjælpe dig med at forberede dig på din forklaring i retten, så sagens faktum bliver belyst på bedste vis.

Generelt dømmes overfaldsvoldtægter hårdest i forbindelse med strafudmålingen. Voldtægtsafgørelser er meget forskellige i forhold til strafudmålingen. Dette skyldes navnlig det faktum, at hver voldtægtssag er forskellig, og parternes troværdighed især spiller en rolle i forbindelse med straffastsættelsen.