Straffeloven §222 – Seksuel misbrug af børn

§222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.

Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

Hvad er seksuelt misbrug af børn efter straffelovens § 222?

Bestemmelsen indeholder et absolut forbud mod at have samleje med børn. Dermed er barnets eventuelle samtykke eller initiativ uden betydning for ansvarsgrundlaget.

Der kan både straffes for fuldbyrdet samleje med børn, men også anden kønslig omgang end samleje kan straffes efter bestemmelsen.

Der er som udgangspunkt et krav om forsæt til at begå overtrædelser i straffeloven. Hvis gerningsmanden imidlertid uagtsomt skønner barnets alder forkert, så vil der tillige kunne straffes efter bestemmelsen. Din forsvarsadvokat kan hjælpe dig med at fremhæve alle de formildende omstændigheder i netop din sag.

Hvis både gerningsindholdet for voldtægt (straffelovens § 216) og gerningsindholdet for samleje med børn under 15 år er opfyldt, så straffes der som udgangspunkt i sammenstød for de to overtrædelser.

Strafferammen:

Seksuelt misbrug af børn har som udgangspunkt en strafferamme på 8 års fængsel. Såfremt der gør sig særligt skærpende omstændigheder gældende, så kan straffen stige til 12 års fængsel.

I forhold til straffastsættelsen skal det indgå som en skærpende omstændighed, hvis den tiltalte har anvendt sin fysiske eller psykiske overlegenhed i forbindelse med overgrebet.

Retspraksis:

Der idømmes som udgangspunkt frihedsstraffe, hvis man bliver kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens § 222. Deres længde varierer meget pga. sagernes forskellige karakter. Der er flere omstændigheder, der gør sig gældende ved strafudmålingen fx den tiltaltes forhold til barnet og evt. samtykke fra barnet.

Hvis der har været tale om et kærestelignende forhold, så er der eksempler på i praksis, at den tiltalte alene har fået en betinget dom evt. i kombination med lidt samfundstjeneste. Her er det som udgangspunkt en forudsætning, at den tiltalte ikke er ældre end først i 20’erne. Din forsvarsadvokat vil kunne fremdrage de omstændigheder i sagen, som taler for så lille en straf som overhovedet muligt